look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

O projekcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt „Aktywni 30 +” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 1 969 762,70 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  1 674 298, 29 zł

 

 

Dla kogo

ZAPRASZAMY OSOBY:

- w wieku 30 lat i więcej

- zamieszkujące powiaty następujące powiaty woj. małopolskiego: wielicki, suski, miasto Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski

- bierne zawodowo

- bezrobotne

GRUPA DOCELOWA TO

156 os.(min.94K/62M)w wieku 30 lat i więcej(od dnia 30 urodzin)pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
-min.24 os.powyżej 50 r.ż.
-min.19 os.długotrwale bezrobotne
-min.10 OzN
-min.62 os.o niskich kwalifikacjach
-min.94 K
-bezrobotni M w wieku 30-49 lat(nie należące do ww.grup,których sytuacja na RP jest najtrudniejsza)-8os. tj.nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych
objętych wsparciem w P

Rekrutacja

Rekrutacja

Planowany termin rekrutacji uczestników:

LISTOPAD 2020 - WRZESIEŃ 2021 r.

Nabór będzie prowadzony z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości płci oraz niedyskryminacji.

W ramach projektu zapewniamy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Dokumentacja rekrutacyjna w zakładce DOKUMENTY

Zachęcamy do osobistego spotkania z Zespołem Projektowym, w Biurze Projektu lub w wyznaczonym przez Państwa dogodnym miejscu,  podczas którego przedstawimy Państwu zakres projektu, działania, formy wsparcia, korzyści z udziału w projekcie oraz pomożemy w uzupełnieniu dokumentacji zgłoszeniowej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz na nasz profil facebook

tel. 512 - 026 - 510

mail:aktywnimalopolska@szkoleniawkk.pl

facebook profil: Projekt EFS Aktywni 30+

Zakwalifikowałeś się do udziału w projekcie - poleć nas znajomym, rodzinie itp.

 

Aktualności

Planowane efekty

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja Projektu  przyczyni się do osiągnięcia trwałych i mierzalnych rezultatów dzięki zrealizowaniu założonych przez Beneficjenta wartości wskaźników rezultatów tj.

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu na min. poziomie 71os.;

Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na min. poziomie 93os.

 

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 1 969 762,70 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  1 674 298, 29 zł